De erfenis van het (betreurde) Prinsenhof

Op donderdag 17 maart organiseerde De Thuishaven-Ritmica in zaal 3 van De Markgraaf een informatieavond over hun toekomstplannen na de verbouwing van het voormalige parochiecentrum Prinsenhof. Ondanks een 500-tal uitnodigingen, waren er amper een 15-tal aanwezigen. Omdat het toch een project betreft dat betrekking heeft op onze hele dorpsgemeenschap en dus onze belangstelling verdient, lichten we hierna het hele project uitvoerig toe.

De Thuishaven – Ritmica 
Tehuis voor werkenden en niet-werkenden
De Stappe 37, 2640  Mortsel          
Dienst   beschermd  wonen – Dagcentrum
Tel: 03/460.38.40  – GSM: 0477.84.74.24 
Fax: 03/460.38.77  –  E-mail: thuishaven@telenet.be

Erkend  en  gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Dagcentrum Prinsenhof Hove:  
Met het dagcentrum ‘Prinsenhof’ wil Thuishaven – Ritmica werken aan een eigentijdse invulling voor het concept “dagcentrum”. Wij willen een plek creëren waar personen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats kunnen bekleden binnen de samenleving en zeer concreet binnen de buurt. In ons dagcentrum moeten zij een kans krijgen zich als volwaardige burgers te ontwikkelen en ontplooien en sociale relaties en contacten op te bouwen.

Wie zijn onze Cliënten?
Wij richten ons op volwassenen met een licht tot matig verstandelijke handicap en vaak bijkomende psychische of andere problemen. Naast een verstandelijke beperking hebben zij vaak een stoornis uit het autisme spectrum, syndroom van Asperger, ADHD, een historiek van psychose of dwangstoornissen, een  medische problematiek,….

Zij willen een gewone plaats in de samenleving innemen. Toch hebben zij nood aan meer ondersteuning. Het gaat om personen die, als we enkel hun verstandelijke handicap bekijken, meestal niet in een dagcentrum terechtkomen. Het is maar omwille van hun bijkomende problematiek dat tewerkstelling niet mogelijk is en waardoor er een andere dagbesteding moet gezocht worden.

Met onze doelgroep, personen met een licht tot matige verstandelijke handicap, en bijkomende problemen willen wij nieuwe uitdagingen aangaan. Uitdagingen die zowel onze dagcentrum bezoekers, personeel evenals buurtbewoners nieuwe kansen geven.

Wat bieden wij nu reeds?

Het dagcentrum bestaat nu reeds en werkt in een tijdelijke accommodatie.
Deze dagbesteding omvat momenteel vier belangrijke functies:

Vorming en persoonlijke ontwikkeling:

 • aanleren van  sociale en andere vaardigheden
 • ontwikkelen van persoonlijke  capaciteiten, uitbreiden van het sociale netwerk.
 • voorbereiden op een voor de gebruiker geschikte woonvorm
 • vrijetijdsbesteding:  aanbieden en aanleren van mogelijkheden tot ontspanning en vrijetijdsbesteding.
 • zinvol werk of bezigheden: Uitgaande van de mogelijkheden van de gebruiker worden individueel een of meerdere dagactiviteiten gezocht. Deze dagbesteding richt zich op het ontplooien van de persoon en op zijn integratie in de samenleving. Begeleid werken wordt als functie geïntegreerd in de werking maar is slechts een onderdeel van het aanbod voor de gebruiker. 

ondersteuning bieden bij de psychische problematiek:

 • Ondersteuning vanuit een leefgroep, aanbieden van een veilige leefsituatie waar de gebruiker zichzelf kan zijn.
 • Individuele ondersteuning. 
 • Ondersteuning door externe personen of diensten.

Wat willen wij nog meer bieden in het Prinsenhof?
Rekening houdend met de historiek van het gebouw  opteren wij ervoor om allerlei sociaal-culturele activiteiten uit te bouwen in het Prinsenhof. Hiervoor willen wij de feestzaal laten bestaan en aanpassen omdat net die zaal ons de kans geeft van dit project iets uniek te maken:

Algemeen:

 • Historisch gezien hebben wij met ons dagcentrum een erkenning gekregen op basis van de specifieke doelgroep waarmee wij werken. Het gaat om personen die nood hebben aan bijzonder veel psychische ondersteuning maar die nog zeer veel vaardigheden hebben en kunnen ontwikkelen.. De mogelijkheden om zelf arbeids- en stageplaatsen te creëren, door de grote zaal beneden, is voor deze groep een unieke kans. Zo kunnen we activiteiten organiseren die nauw aansluiten bij hun noden.
 • Belangrijk hierbij is dat wij activiteiten organiseren die meer betekenen dan “het louter bezig houden”. Onze mensen hebben nood aan een andere zingeving voor hun leven. Zij willen iets te betekenen hebben in de samenleving en willen activiteiten uitvoeren die hiertoe bijdragen.
 • In onze visie onderschrijven we een inclusieve werking. Om dit in de praktijk om te zetten moeten we de banden met de buurt (de gewone samenleving) nauwer aanhalen. Het DC kan via zijn activiteiten en diensten een functie krijgen in de buurt.  Hiervoor is de ruime zaal uiterst geschikt.

Concreet:

1. inclusieve aanbod: activiteiten die een functie hebben in de gewone samenleving en waarbij de cliënten op een of andere manier betrokken zijn, ofwel in de organisatie ofwel als deelnemer.

Wij willen in aanvang voorzichtig op een organische manier een aantal projecten laten groeien en gaandeweg bijsturen of andere ideeën vorm geven. Wij willen ons dus zeker niet vastpinnen op bepaalde activiteiten.  Wij willen  zicht krijgen op de mogelijkheden van onze cliënten indien zij moeten instaan voor het op tijd leveren van diensten aan anderen.

2. mogelijkheden: zonder prioriteit te bepalen zijn er o.a. volgende mogelijkheden:
Crea ateliers, vergaderingen, hobbyclub, kooklessen, dansactiviteiten, toneel, aerobic e.a.,voorstellingen, workshops, vormingen, boekvoorstellingen, koffietafel, muziek, optredens, ontmoetingsnamiddagen, kaartclub, ontspanningsnamiddagen; spelnamiddagen voor allerlei groepen, biljartclub, een klein internet/praatcafé overdag,  een  centrale plaats voor een boodschappendienst, poetsdienst of strijkdienst, organiseren van babyborrel, verjaardagspartijtjes, bibliotheek met gespecialiseerde literatuur rond handicap, inclusie enz

Om dit te realiseren willen wij samenwerken met andere voorzieningen in de regio met de plaatselijke middenstand, het gemeentebestuur en met andere vrijetijd-  en vormingsorganisaties.

Hierbij publiceren we de oproep tot financiële en logistieke steun van de Hovenaars en van de Hovese verenigingen.

Vraag om steun:

De Thuishaven heeft de laatste jaren op korte tijd verschillende nieuwe projecten gerealiseerd.  Op die manier hebben wij bijgedragen aan het wegwerken van de wachtlijsten in Vlaanderen. Het heeft veel energie gekost om de werking te organiseren maar ook om de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Telkens hebben wij hiervoor zelf verschillende acties georganiseerd  en beroep gedaan op andere organisaties om ons te steunen. Immers gebouwen worden voor maximaal 60% gesubsidieerd.

Wij staan nu voor een laatste project en kunnen niet meer energie steken in het organiseren van eigen acties dan dat we nu al doen. Wij zijn daarom verplicht om beroep te doen op andere verenigingen serviceclubs, gemeentebesturen, privépersonen etc. Elke bijdrage hoe groot of klein ook wordt gewaardeerd. Ook kunnen concrete onderdelen  in dit project gesponsord worden zoals bijvoorbeeld de keuken. Zonder die steun kan dit noodzakelijke, mooie en vernieuwende project niet gerealiseerd worden.

Guy Stijven, april 2009